Gratis verzending vanaf €50 ▪ Korting meerdere stuks ▪ Service voor én na verkoop ▪ Eigen handleidingen
Winkelwagen 0

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Zenderservice
Dendermondebaan 66
9240 Zele
Ond. nr: BE 0458.015.192
info@zenderservice.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van Zenderservice,  een BV met maatschappelijke zetel te Zele (België), Dendermondebaan 66, Ond. nr: BE 0458.015.192 (hierna Zenderservice) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Zenderservice assortiment en bij elke aankoop die de klant plaatst bij Zenderservice.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld afmetingen, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons (zie artikel 11).

Zenderservice is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zenderservice is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Zenderservice.

Zenderservice is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Zenderservice assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Zenderservice. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het opgegeven leveringsadres of op het opgegeven afhaalpunt.

De klant heeft de keuze uit de volgende betaalmogelijkheden:

- Kredietkaart
- Bancontact/Mister Cash
- iDEAL
- Via overschrijving

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Zenderservice. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Zenderservice te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 7: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Zenderservice waarna de klant het artikel op eigen kosten terug dient te bezorgen aan Zenderservice.

Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, waterinfiltratie, verwaarlozing, valpartijen, foutieve installatie, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Problemen die optreden bij producten tengevolge van waterinfiltratie, een lege of defecte batterij vallen niet onder garantie.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

  • De consument heeft het recht aan Zenderservice mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product (niet mogelijk voor professionele aankopen met BTW-nummer).
  • Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Zenderservice klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op eigen kosten terug bezorgen aan Zenderservice Dendermondebaan 66, 9240 Zele, België.
  • Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons ingeschreven of per koerier te worden terugbezorgd.
  • Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) beschadigd werd
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden*
  • artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.
  • Zakelijke aankopen.

* Voorbeeld: Artikelen waarbij een code moet worden geactiveerd waardoor deze geen tweede keer kunnen ingesteld worden zoals sommige smart artikelen alsook codeklavieren met een specifieke reset of master code.

Artikel 9: Privacy

Zenderservice verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Zenderservice toe te sturen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Zenderservice bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Zenderservice uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Zenderservice Dendermondebaan 66, 9240 Zele, België

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, Zenderservice heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord. Zenderservice respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Zenderservice ter consultatie, wijziging of verwijdering.

De website van Zenderservice maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Zenderservice houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy voorwaarden, kunt u ons contacteren op info@zenderservice.be

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Zenderservice om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Zenderservice klantendienst

Zenderservice is alle dagen bereikbaar via het telefoonnummer 0032 475/38.94.18, via e-mail: info@zenderservice.be of via post op het volgende adres: Dendermondebaan 66, 9240 Zele, België.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zenderservice. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Zenderservice kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Levertermijn en problemen met levering 

Wij verzenden bestellingen van maandag tot vrijdag, en dit elke namiddag. De aangegeven levertijden zijn indicatief, maar een zending via bpost track & trace is gemiddeld 2 werkdagen onderweg binnen België en 3 dagen naar Nederland. In uitzonderlijke gevallen is een zending langer onderweg. Indien een pakket langer onderweg is dan 14 werkdagen, zullen wij een onderzoek starten.

U dient ons binnen een termijn van 30 dagen mee te delen wanneer u een zending niet ontvangen heeft. Indien wij na deze termijn niets hebben vernomen, beschouwen wij uw zending als geleverd.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.